آدرس سالن تربیت بدنی خواهران و برادران :

انتهای خیابان چمران سالن ورزشی شهرداری

www.par30cms.ir